Mga Mapagkukunan

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​​

Ang County Office of Supportive Housing ay aktibong nakikipagtulungan sa ating mga lungsod at partner sa komunidad upang magbigay ng impormasyon sa tulong sa renta at iba pang suporta para sa mga nangungupahan at nagpapaupa na naapektuhan ng COVID-19. Ang pahina na ito ay regular na ina-update. Mangyaring tingnan muli nang madalas para sa pinakabagong impormasyon.  


Mga Mapagkukunan para sa mga Maliliit na Nangungupahan na Negosyo


Mga Mapagkukunang Pinansiyal (para sa mga Nangungupahan ng Tirahan)

 • ​​​Tulong sa Renta: Ang mga low-income na residente ng Santa Clara County na pinansiyal na naapektuhan ng COVID-19 na pandemya ay makakatanggap ng tulong sa pagbabayad ng renta. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance.
 • Ang Santa Clara County CAN: COVID-19 Assistance Navigation ay makakatulong sa inyo upang ikonekta kayo sa mga mapagkukunan at programa para sa kaligtasan kagaya ng unemployment insurance, disability, at paid family leave.  Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang aming free hotline sa 408-809-2124 o bisitahin ang www.wpusa.org/programs/santa-clara-county-can-covid-19-assistance-navigation/​​​.  Ang suporta ay available sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Mandarin, at Cantonese. 
 • Ang Santa Clara County Emergency Financial Assistance Network (EAN) ay nagbibigay ng mga kritikal na mapagkukunan para mapigilan ang kawalan ng tirahan sa mga kwalipikadong sambahayan na nasa panganib na mawalan ng tirahan sa Santa Clara County. Ang network ay nagbibigay ng iba’t-ibang serbisyo para mapigilan ang kawalan ng tirahan, pagputol ng mga utility, at gutom. Ang tulong ay nakabatay sa Zip Code na tinitirhan. Mangyaring repasuhin ang flyer na ito​ para sa tulong na available sa inyong zip code. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 866-896-3587 o bumista sa https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance


 Mediation Services


​Ligal na Tulong at/o Referral at Iba Pang Mapagkukunan (para sa mga Nangungupahan ng Tirahan)


Ligal na Tulong at/o Referral at Iba Pang Mapagkukunan (para sa mga Nagpapaupa)

 • San José Eviction Help Center – nagsisilbi sa mga nangungupahan/ nagpapaupa sa San José
  • San José City Hall, 1st Floor, 200 E. Santa Clara Street, San José
  • (408) 975-4444
  • Lunes-Biyernes 8:00am-5:00pm
  • bit.ly/evictionhelpcentersj

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.