Impormasyon Tungkol sa Moratoryo ng Ebiksyon para sa Mga Landlord at Nangungupahan

English 中文 Español | Tiếng Việt | Tagalog​

Ang mga low-income na residente sa Santa Clara County na mayroong nakabinbin na aplikasyon para sa tulong sa renta ay maaaring bumisita dito: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance.

Para sa mga nangungupahan na maliliit na negosyo na kwalipikado para sa proteksyon sa ilalim ng ordinansa ng County, ang moratoryo ng pagpapaalis ng County ay wala nang bisa noong Agosto 19, 2021. Ang mga nangungupahan na maliit na negosyo ay mayroong hanggang sa 6 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng nakaraan na upa, at hanggang sa 12 na buwan pagkatapos mawala ang bisa o matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa oras ng pagbayad na upa (past-due rent).

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.