Impormasyon Tungkol sa Moratoryo ng Ebiksyon para sa Mga Landlord at Nangungupahan

English 中文 Español | Tiếng Việt | Tagalog​

Ang pambatasan ng Estado ng California ay nagsabatas, at nilagdaan ng Gobernador,  ang Assembly Bill No. 832, na nagsimula noong June 28, 2021, na nagbibigay ng mga proteksyon sa pagpapaalis at foreclosure sa buong estado para sa maraming mga nangungupahan ng tirahan at mga property owner na naghihirap mula sa kahirapan sa ekonomiya dahil sa COVID-19. Ang mga proteksyon sa ebiksyon na ito ay magpapatuloy hanggang sa Septyembre 30, 2021. Pinalitan ng batas ng estado ang lokal na batas, kabilang ang ordinansa ng County, sa pagbibigay ng mga proteksyon para sa mga nangungupahan na nahaharap sa pagpapaalis. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakatanggap ang mga nangungupahan ng tirahan ng mga proteksyon ng batas ng estado ay matatagpuan dito: https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html.

Ang mga low-income na residente sa Santa Clara County na pinansyal na naapektuhan ng pandemyang COVID-19 ay maaaring makakuha ng tulong sa pagbabayad sa upa dito: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance​.

Para sa mga nangungupahan na maliliit na negosyo na kwalipikado para sa proteksyon sa ilalim ng ordinansa ng County, ang moratoryo ng pagpapaalis ng County ay wala nang bisa noong Agosto 19, 2021. Ang mga nangungupahan na maliit na negosyo ay mayroong hanggang sa 6 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng nakaraan na upa, at hanggang sa 12 na buwan pagkatapos mawala ang bisa o matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa oras ng pagbayad na upa (past-due rent). Ang mga multa at parusa na sibil, pinsala sa pera (monetary damages) at ang mapagsabihan ng korte (injunctive relief) ay maaaring ipataw sa mga landlord na naghahangad na gumanti o tanggihan ang mga nangungupahang maliit na negosyo ng kanilang mga karapatan at proteksyon sa ilalim ng ordinansa.

Regular na ina-update ang pahinang ito. Mangyaring tingnan nang madalas para sa pinakabagong impormasyon.


Patnubay para sa Komersyal na Moratoryo ng Pagpapaalis

Impormasyon para sa Landlord ng Mga Nangungupahan na Maliit na Negosyo​

Kung kayo ay isang landlord ng isang nangungupahang maliit na negosyo na kwalipikado sa ilalim ng ordinansa ng moratoryo ng pagpapaalis ng County at kayo ay nagsimula ng proseso ng pagpapaalis para sa hindi pagbabayad ng upa sa panahon ng moratoryo, dapat kayong:


May karapatan pa rin kayong mangolekta ng upa kung kwalipikado ang nangungupahang maliit na negosyo para sa proteksyon sa ilalim ng moratoryo. Gayunpaman, ang protektadong nangungupahang maliit na negosyo ay may 6 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng past-due rent at 12 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang past-due rent. Ikaw ay hindi maaaring sumingil ng isang late fee. Bago simulan ang anumang plano sa muling pagbabayad ng isang nangungupahang maliit na negosyo na protektado sa ilalim ng moratoryong ito, dapat ninyo munang ipaalam sa nangungupahang maliit na negosyo ang mga proteksyon sa pagbabayad na ito. Ipinagbabawal ng ordinansa ang mga negosasyon sa pagitan ng isang landlord at nangungupahang maliit na negosyo na nagreresulta sa pagwawaksi ng nangungupahan ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng ordinansa. Maaari kayong nasa panganib na mapailalim sa mga multa at parusa na sibil, pinsala sa pera at mapagsabihan ng korte kung hindi kayo sumunod sa moratoryo.

Hindi naaangkop itong moratoryo sa iba pang naaayon sa batas o walang-kasalanan na pagpapaalis para sa iba pang dahilan maliban sa hindi pagbabayad ng upa dahil sa isang malaking pagkawala ng kita at/o binayaran na medikal na gastusin bilang resulta ng COVID-19.

Impormasyon para sa Mga Nangungupahan na Maliit na Negosyo

Kung kayo ay isang nangungupahan ng maliit na negosyo, maaari ninyong gamitin ang form na ito upang ibigay sa inyong landlord ang dokumentasyong malaking pagkawala ng kita at/o malaking binayaran na medikal na gastusin na direktang nauugnay sa inyong pagkabigo na magbayad ng renta bilang resulta ng pandemyang COVID-19 sa lalong madaling panahon.

Mga halimbawa ng malaking pagkawala ng kita dahil sa COVID-19 ay:​

  • Pansamantalang pagsasara o pagbawas sa mga oras ng pagpapatakbo ng isang lugar ng negosyo o malaking pagbaba ng kita ng negosyo


Kabilang sa mga halimbawa ng dokumentasyon na maibibigay ninyo ay:

  • Ang mga bank statement o mga dokumento sa pananalapi na nagpapakita ng pinansyal na sitwasyon ng inyong negosyo bago at sa panahon ng pandemyang COVID-19


Dapat bigyan kayo ng inyong landlord ng dokumentong ito nagsasabi sa inyo kung bakit kayo pinaalis, at kung ano ang inyong mga karapatan, pati na rin ang ​mga programang tulong kung sinusubukan nila kayong paalisin.​

Maaari ninyong labanan ang inyong landlord sa korte kung hindi sila sumusunod sa moratoryo o maaari ninyong gamitin ang kanilang hindi-pagsunod sa anumang paglilitis ng pagpapaalis.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa moratoryo ng pagpapaalis, mangyaring tingnan ang aming listahan ng  madalas na mga katanungan.

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.