Các nguồn giúp đỡ

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​​

Văn Phòng Hỗ Trợ Nhà Ở của Quận Hạt đang tích cực hợp tác với các thành phố và tổ chức cộng đồng địa phương để đưa ra các thông tin trợ giúp thuê nhà và các hỗ trợ khác cho người thuê và chủ nhà bị COVID-19 ảnh hưởng.  Trang mạng này được luôn được cập nhật. Vui lòng trở lại để thường xuyên để có được các thông tin mới nhất.

Các nguồn giúp đỡ dành cho người thuê cơ sở tiểu thương


Giúp đỡ Tài chánh (cho người thuê nhà để ở)

  • ​​​​Giúp tiền thuê nhà: Cư dân Hạt Santa Clara có thu nhập thấp bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng, có thể được giúp tiền thuê nhà. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance.
  • Văn phòng CAN của Hạt Santa Clara: Văn phòng hướng dẫn các dịch vụ về COVID-19 sẽ giúp quý vị liên lạc với các nguồn giúp đỡ và các chương trình  trong “mạng lưới an toàn” (Safety Net) như bảo hiểm thất nghiệp, tiền bệnh, và được nghỉ bệnh có trả lương. Để có thêm thông tin, hãy gọi cho đường dây nóng miễn phí của chúng tôi tại số 408-809-2124 hoặc vào trang mạng  www.wpusa.org/programs/santa-clara-county-can-covid-19-assistance-navigation/​​​.  Có giúp đỡ bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Quan Thoại, Quảng Đông, và Tagalog. 
  • Mạng lưới Giúp đỡ Khẩn cấp về Tài chánh (EAN) của Hạt Santa Clara có các trợ giúp phòng ngừa quan trọng cho người vô gia cư giúp các gia đình hội đủ điều kiện có rủi ro mất nơi cư ngụ trong Hạt  Santa Clara. Mạng lưới có nhiều dịch vụ giúp ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, bị cắt điện nước, và thiếu ăn. Trợ giúp dựa vào mã số Zip của nơi cư ngụ. Hãy xem tờ chương trình này​ để biết được các trợ giúp trong vùng zip code của quý vị. Để có thêm thông tin, hãy gọi số 866-896-3587 hoặc vào trang https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance


Dịch vụ Hòa giải


​Giúp đỡ và/hoặc Giới thiệu về Pháp lý và các nguồn Giúp đỡ khác (cho người thuê nhà để ở) 


Giúp đỡ và/hoặc Giới thiệu về Pháp lý  và các nguồn Giúp đỡ khác (cho chủ nhà) 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.