Các câu hỏi thường gặp

​​English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​​

Cơ quan lập pháp của Tiểu bang California đã ban hành và Thống đốc đã ký Luật Quốc Hội Tiểu Bang AB số 832, có hiệu lực vào ngày 28 tháng 6 năm 202, để cung cấp các biện pháp chống lại việc trục xuất và tịch thu nhà trên toàn tiểu bang cho nhiều người thuê nhà ở và người sở hữu nhà đang gặp khó khăn về kinh tế vì COVID-19. Các biện pháp bảo vệ này hiện được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Luật Tiểu Bang đã thay thế luật địa phương, bao gồm cả sắc lệnh của Quận Hạt, trong việc cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người thuê nhà đang phải đối phó với việc bị trục xuất. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách người thuê nhà ở có thể nhận được sự bảo vệ của luật Tiểu Bang tại đây: Cơ quan lập pháp của Tiểu bang California đã ban hành và Thống đốc đã ký hai luật của Tiểu Bang, Luật Quốc Hội AB số 3088, có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và Luật Thượng Viện Senate Bill số 91, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, để cung cấp các biện pháp chống lại việc trục xuất và tịch thu nhà trên toàn tiểu bang cho nhiều người thuê nhà ở và người sở hữu nhà đang gặp khó khăn về kinh tế vì COVID-19. Các biện pháp bảo vệ này sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Luật Tiểu Bang đã thay thế luật địa phương, bao gồm cả sắc lệnh của Quận Hạt, trong việc cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người thuê nhà đang phải đối phó với việc bị trục xuất. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách người thuê nhà ở có thể nhận được sự bảo vệ của luật Tiểu Bang tại đây: https://landlordtenant.dre.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html​.

Cư dân có thu nhập thấp trong Hạt Santa Clara đã bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có thể được giúp trả tiền thuê nhà tại đây: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng đã ban hành lệnh tạm thời cấm trục xuất người thuê nhà để ở tại những Quận Hạt có mức lây nhiễm cao trong cộng đồng. Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ người thuê nhà để ở của Liên Bang ở đây: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html.  Mặc dù vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ lệnh tạm cấm trục xuất của CDC, lệnh tạm cấm trục xuất trên toàn tiểu bang của California đối với người thuê nhà để ở vẫn có hiệu lực theo luật tiểu bang cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.  ​

Đối với những tiểu thương đang thuê cơ sở kinh doanh đủ tiêu chuẩn được bảo vệ theo sắc lệnh của Quận Hạt, lệnh cấm trục xuất của Quận Hạt đã hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ có tới 6 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc kết thúc để hoàn trả ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và tối đa 12 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc kết thúc để hoàn trả toàn bộ tiền thuê quá hạn.​

Sau đây là bản Câu hỏi thường gặp để giải thích rõ hơn cho người thuê nhà, chủ nhà và các doanh nghiệp nhỏ về sắc lệnh tạm cấm trục xuất này:​

  Vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thống đốc Newsom đã ký AB số 3088 thành luật, có hiệu lực ngay lập tức. Theo luật Tiểu Bang này, những người thuê nhà ở gặp “khó khăn tài chính liên quan đến COVID-19” sẽ được bảo vệ khỏi bị trục xuất trong một số hoàn cảnh.  Vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, Senate Bill số 91 đã có hiệu lực để gia hạn nhiều biện pháp bảo vệ này cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, Luật Quốc Hội Số 832 lại có  hiệu lực, giúp gia hạn thêm những biện pháp bảo vệ này đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Có thể tìm thêm thông tin về luật Tiểu Bang bảo vệ người thuê nhà đang phải gánh chịu khó khăn về kinh tế do COVID-19 gây ra và làm thế nào để nhận được các sự bảo vệ của luật Tiểu Bang tại đây: https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html.​

  Lệnh tạm cấm trục xuất của Quận Hạt nhằm bảo vệ những người thuê cơ sở kinh doanh nhỏ đã hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 năm 20​21. Những người thuê doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện được bảo vệ theo sắc lệnh của Quận Hạt sẽ có tối đa 6 tháng sau khi lệnh tạm hoãn hết hạn hoặc chấm dứt để hoàn trả ít nhất 50% số tiền thuê quá hạn và tối đa 12 tháng sau khi lệnh tạm hoãn hết hạn hoặc chấm dứt để hoàn trả toàn bộ số tiền thuê quá hạn.​

  Vào ngày 23 tháng Ba năm 2021, Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt đã ban hành Sắc lệnh số NS-9.299, gia hạn Lệnh Tạm Cấm Trục Xuất để bảo vệ các tiểu thương cho đến: (a) ngày mà Lệnh Hành pháp N-28-20 của Thống Đốc Gavin Newsom hoặc một lệnh hành pháp tương tự đáo hạn (hiện tại là ngày 30 tháng 9 năm 2021), tùy vào ngày nào sớm hơn, hoặc (b) ngày 18 tháng Tám năm 2021. Điều này có nghĩa là Lệnh Tạm Cấm Trục Xuất để bảo vệ các tiểu thương đã được gia hạn đến ngày 18 tháng 8 năm 2021.

  Vào ngày 25 tháng 8 năm 2020, Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt đã ban hành Sắc lệnh số NS-9.292 để gia hạn sắc lệnh của Quận Hạt cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 và làm rõ luật hiện hành rằng việc từ bỏ quyền của người thuê sẽ bị vô hiệu hóa theo sắc lệnh này. Luật Tiểu Bang được ban hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 đã đặt ra các giới hạn cụ thể đối với các sắc lệnh địa phương. Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà ở trong lệnh cấm trục xuất của Quận Hạt hiện được coi là đã hết hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và được thay thế bằng các biện pháp bảo vệ trong luật Tiểu Bang.​

  Có, người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ vẫn có bổn phận trả tiền thuê. Tuy nhiên, nếu người thuê đó bị mất mát thu nhập đáng kể và/hoặc phải tự trả chi phí y tế đáng kể do hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19, thì có thể trì hoãn việc trả tiền thuê và được bảo vệ khỏi bị bị trục xuất khi họ không thể trả tiền thuê đúng hạn trong khi lệnh cấm trục xuất có hiệu lực. Nếu người thuê không thể trả tiền do hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19, họ nên gởi giấy báo cho chủ nhân cơ sở càng sớm càng tốt và xác minh lời nói của họ bằng các giấy tờ có thể kiểm chứng một cách khách quan (bao gồm việc cung cấp tài liệu). Hãy nhớ giữ một bản sao và bằng chứng là quý vị đã gởi giấy báo cho chủ nhân cơ sở, nếu được.

  ​Chủ nhân cơ sở vẫn có thể thu tiền thuê phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng thuê của họ. Nhưng chủ nhân cơ sở không thể trục xuất người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ khi họ không trả tiền thuê nếu người đó phải trả chi phí y tế và/hoặc bị mất mát thu nhập một cách đáng kể do đại dịch COVID-19 gây ra năm 2020.

   

  Lệnh tạm thời cấm trục xuất dành cho những người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ sẽ kéo dài đến Ngày 18 tháng 8 năm 2021. 

  Những gì được coi là một "mất mát đáng kể trong thu nhập" hay "chi phí y tế đáng kể phải tự trả" sẽ phụ thuộc vào tình hình cụ thể của quý vị. Nói chung, việc giảm giờ hoạt động, việc đóng cửa cơ sở kinh doanh của quý vị, sự suy giảm đáng kể trong thu nhập kinh doanh, việc quý vị không thể đi làm vì cần phải ở nhà chăm sóc con cái nghỉ học vì trường lớp đóng cửa hoặc phải chăm sóc thân nhân bị nhiễm COVID-19 năm 2020 dẫn đến việc mất thu nhập đáng kể, hoặc nguyên nhân tương tự khác dẫn đến thu nhập bị giảm là tất cả các ví dụ về sự mất mát đáng kể trong thu nhập do đại dịch COVID-19 năm 2020 gây ra hoặc do hướng dẫn hay lệnh liên quan đến COVID-19 năm 2020 từ chính quyền địa phương, Tiểu Bang hoặc Liên Bang.

  Một "chi phí y tế đáng kể phải tự trả" là một chi phí y tế cho chính quý vị hoặc một thân nhân, do đại dịch COVID-19 năm 2020 gây ra.

  ​Những người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ nào tin rằng họ đã bị mất thu nhập đáng kể hoặc phải tự trả chi phí y tế đáng kể do đại dịch COVID-19 năm 2020 nên cung cấp cho chủ nhân cơ sở của họ các tài liệu, không chỉ giới hạn trong danh sách dưới đây, chẳng hạn như:

  • Giấy báo cáo hàng tháng của ngân hàng (bank statement);
  • Thư hoặc giấy báo từ trường của trẻ em phụ thuộc vào người thuê cho biết trường đã bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19 năm 2020 và điều này đã dẫn đến sự mất mát đáng kể trong thu nhập (ví dụ, cha mẹ đã phải ngừng làm việc để chăm sóc con cái);
  • Hóa đơn y tế

  Quý vị cũng có thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào khác chứng minh thu nhập đã bị giảm đáng kể hoặc có chi phí y tế đáng kể phải tự trả vì đại dịch COVID-19 năm 2020.

  Người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ sẽ có tối đa 6 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại ít nhất 50% tiền thuê quá hạn được hoãn lại trong thời gian có lệnh cấm trục xuất, và 12 tháng sau khi lệnh cấm đã kết thúc để trả lại toàn bộ tiền thuê quá hạn được hoãn lại trong thời gian có lệnh cấm trục xuất. Chủ cơ sở không được tính phí trễ vào tiền thuê trong thời gian có lệnh cấm trục xuất, miễn là tiền thuê được hoàn trả theo khoảng thời gian này.

  Người thuê cơ sở thương mại sẽ được coi là một doanh nghiệp nhỏ nếu họ đạt được các tiêu chuẩn về quy mô cho doanh nghiệp nhỏ theo bảng tiêu chuẩn quy mô của U.S. Small Business Administration (Cục Quản lý các Doanh nghiệp Nhỏ tại Hoa Kỳ) dựa theo ngành, được mã hóa trong Bộ luật Quy định Liên bang ở 13 C.F.R phần 121.201. Bộ luật Quy định Liên bang có trên Internet tại https://www.ecfr.gov/.

   

  ​Có, các tổ chức phi lợi nhuận đạt được tất cả các quy định khác theo Sắc lệnh này sẽ được bao gồm trong các định nghĩa của "Người thuê" và "Cơ sở thương mại"

  Có, lệnh tạm cấm trục xuất này áp dụng trên toàn quận hạt cho các thành phố đã được sáp nhập và các khu vực chưa được sáp nhập nằm trong phạm vi địa lý của Quận Hạt. Tuy nhiên, nếu Thành phố ban hành quy định chống trục xuất của riêng họ, quy định riêng của Thành phố sẽ được áp dụng cho Thành phố đó, ngoại trừ khi Sắc lệnh của Quận Hạt cung cấp nhiều sự bảo vệ hơn cho người thuê. Trong trường hợp đó, các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn trong Sắc lệnh của Quận Hạt sẽ được áp dụng.

  Theo lệnh tạm cấm trục xuất, chủ nhân cơ sở phải nêu lý do chấm dứt hợp đồng thuê mướn. Đối với một người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ hội đủ điều kiện để được bảo vệ theo Sắc lệnh này, nếu chủ nhân cơ sở toan chấm dứt hợp đồng thuê của quý vị mà không tuân theo các điều khoản của lệnh cấm tạm thời này, thì giấy báo chấm dứt hợp đồng sẽ không có giá trị. Nếu người thuê nhận được giấy tờ trục xuất, họ có thể dùng sự vi phạm của chủ cơ sở đối với lệnh cấm tạm thời này như một biện pháp biện hộ trong vụ kiện trục xuất của chủ cơ sở. Nếu người thuê nhận giấy tờ kiện tụng, họ nên nhờ được trợ giúp pháp lý ngay lập tức để đối phó với vụ kiện đó. Ngoài ra, nếu chủ cơ sở cố gắng chấm dứt hợp đồng thuê của quý vị mà không tuân thủ các điều khoản của lệnh cấm, người thuê có thể khởi kiện tại Tòa án Tối cao vì chủ cơ sở đã vi phạm Sắc lệnh. Các khoản tiền phạt và hình phạt dân sự, thiệt hại bằng tiền và biện pháp khẩn cấp sẽ có thể được áp dụng đối với những chủ nhân cơ sở tìm cách trả đũa hoặc phủ nhận quyền lợi và biện pháp bảo vệ cho người thuê theo sắc lệnh này.

  Trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch trả nợ nào với người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ được Sắc lệnh này bảo vệ, trước tiên chủ nhân cơ sở phải thông báo cho người thuê về quyền trả nợ theo Sắc lệnh này (nghĩa là người thuê có tối đa 6 tháng sau khi thời hạn tạm hoãn đã kết thúc để trả lại ít nhất 50% số tiền thuê quá hạn và 12 tháng sau khi thời hạn tạm hoãn đã kết thúc để hoàn trả toàn bộ số tiền thuê quá hạn).

  Các giấy báo chấm dứt hợp đồng thuê cơ sở được gửi cho người thuê đang được bảo vệ bởi Sắc lệnh trong lúc có lệnh cấm tạm thời này sẽ phải bao gồm lý do chấm dứt hợp đồng, giấy báo về các quyền lợi của người thuê theo sắc lệnh này và giấy báo về các chương trình trợ giúp khẩn cấp cho người thuê. Mẫu đơn của giấy báo bắt buộc này dành cho người thuê có thể được lấy ở đây​.​​

  County Office of Supportive Housing (Văn phòng Hỗ trợ về Nhà ở của Quận Hạt) đang tích cực làm việc với các thành phố địa phương và các thành phần trong cộng đồng đang hợp tác với chúng tôi để cung cấp thông tin về nguồn trợ giúp thuê nhà và các hỗ trợ khác cho người thuê và chủ nhà bị ảnh hưởng vì COVID-19. Vui lòng vào xem ở đây để biết thêm thông tin về các nguồn hỗ trợ. Quận Hạt sẽ tiếp tục cập nhật trang mạng này khi có thêm các thông tin.

  Không.  Nếu người thuê cơ sở để kinh doanh nhỏ tự nguyện kết thúc hợp đồng thuê của họ trong thời gian sắc lệnh cấm trục xuất có hiệu lực, các điều khoản hoàn trả tiền thuê và biện pháp bảo vệ của quận hạt sẽ không áp dụng cho họ sau khi hợp đồng thuê của họ bị chấm dứt.

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.