Thông Tin Về Lệnh Cấm Trục Xuất Dành Cho Chủ Nhà và Người Thuê Nhà

English 中文 Español | Tiếng Việt | Tagalog​

Cư dân Hạt Santa Clara có thu nhập thấp hiện đang có đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà đang chờ xét duyệt có thể truy cập tại đây: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance.

Đối với những doanh nghiệp nhỏ đang thuê mướn chổ và hội đủ điều kiện để được bảo vệ theo sắc lệnh của Quận Hạt, lệnh cấm trục xuất của Quận Hạt đã hết hạn vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thời hạn tối đa là 6 tháng sau khi lệnh cấm này hết hạn hoặc chấm dứt để hoàn trả tối thiểu 50% số tiền thuê nhà đã quá hạn, và tối đa 12 tháng sau khi Lệnh tạm hoãn hết hạn hoặc chấm dứt để hoàn trả toàn bộ số tiền thuê nhà đã quá hạn.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.