Thông tin về Lệnh cấm trục xuất dành cho Chủ nhà và Người thuê nhà

English 中文 Español | Tiếng Việt | Tagalog​

Cơ quan lập pháp của Tiểu Bang California đã ban hành và Thống đốc đã ký Luật Quốc Hội AB 832, có hiệu lực vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, nhằm bảo vệ những người đang thuê nhà ở và người sở hữu nhà trên toàn Tiểu Bang đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch COVID-19 không bị trục xuất hay bị tịch thu nhà.  Luật bảo vệ này được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.  Luật Tiểu Bang thay thế luật địa phương, bao gồm cả sắc lệnh của Quận Hạt, để bảo vệ những người thuê nhà không bị trục xuất.  Nhiều thông tin giúp người thuê nhà để ở nhận được sự  bảo vệ của luật Tiểu Bang có thể tìm thấy tại đây: https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html

Các gia đình trong Hạt Santa Clara có thu nhập thấp đã chịu ảnh hưởng nặng nề về tài chính vì đại dịch COVID-19 có thể được giúp đỡ để trả tiền nhà tại đây: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance​.

Đối với những người thuê các địa điểm kinh doanh nhỏ đủ tiêu chuẩn để được sắc lệnh của Quận Hạt bảo vệ, Lệnh tạm hoãn trục xuất của Quận Hạt đã hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Những người thuê địa điểm kinh doanh nhỏ có  tối đa 6 tháng sau khi Lệnh tạm hoãn hết hạn hoặc kết thúc để trả lại ít nhất 50 phần trăm số tiền thuê quá hạn, và tối đa 12 tháng sau khi Lệnh tạm hoãn hết hạn hoặc kết thúc để trả lại toàn bộ số tiền thuê quá hạn.  Những người chủ nhà đất tìm cách trả đũa hoặc không chấp nhận các quyền lợi và luật bảo vệ người thuê địa điểm kinh doanh nhỏ dựa trên sắc lệnh này có thể nhận các hình phạt dân sự, phạt tiền, và bồi thường thiệt hại. 

Trang này sẽ luôn được cập nhật.  Vui lòng trở lại thường xuyên để biết các thông tin mới nhất


Hướng dẫn về Lệnh tạm cấm trục xuất trong lĩnh vực thương mại

Thông tin cho chủ nhà của những người thuê địa điểm để kinh doanh nhỏ

Nếu quý vị là chủ nhà của người thuê nhà để kinh doanh nhỏ và họ hội đủ điều kiện của sắc lệnh tạm hoãn trục xuất của Quận Hạt, và quý vị bắt đầu việc trục xuất vì người thuê không trả tiền thuê nhà trong thời gian có sắc lệnh về việc trục xuất, quý vị phải:


​Quý vị vẫn có quyền thu tiền thuê nhà nếu người thuê đủ điều kiện được bảo vệ theo lệnh cấm. Tuy nhiên, người thuê nhà để kinh doanh nhỏ có 6 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và 12 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại toàn bộ tiền thuê quá hạn. Quý vị không thể tính phí trễ. Trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch trả nợ nào với người thuê được bảo vệ theo lệnh cấm này, trước tiên quý vị phải thông báo cho người thuê về những biện pháp bảo vệ cho việc trả nợ. Sắc lệnh cấm tổ chức các cuộc thương lượng giữa chủ nhà và người thuê mà sẽ dẫn đến việc người thuê nhà từ bỏ các quyền của họ theo sắc lệnh. Quý vị có thể có rủi ro bị phạt tiền và chịu hình phạt theo luật dân sự, phải bồi thường thiệt hại bằng tiền và cứu trợ khẩn cấp theo luật pháp nếu quý vị không tuân thủ lệnh cấm trục xuất.

Lệnh cấm này không áp dụng cho các vụ trục xuất hợp pháp hoặc khi người thuê có lỗi vì những lý do ngoài việc không trả tiền thuê nhà do mất mát đáng kể và/hoặc chi phí y tế tự trả bởi COVID-19.


Thông tin cho người thuê địa điểm kinh doanh nhỏ

Nếu quý vị là người thuê nhà để kinh doanh nhỏ, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn này để cung cấp cho chủ nhà của quý vị tài liệu chứng nhận việc mất thu nhập và/hoặc chi phí y tế tự trả đáng kể trực tiếp liên quan đến việc quý vị không trả tiền thuê nhà do hậu quả của đại dịch COVID-19 càng sớm càng tốt.  

Ví dụ về việc mất thu nhập đáng kể do COVID-19 bao gồm:

  • Đóng cửa tạm thời hoặc giảm giờ hoạt động của một địa điểm kinh doanh hoặc thu nhập kinh doanh bị giảm đáng kể​


Ví dụ về tài liệu quý vị có thể cung cấp bao gồm:

  • Báo cáo hàng tháng của ngân hàng hoặc giấy tờ sổ sách cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp trước và trong đại dịch COVID-19​


​Chủ nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị tài liệu này để cho quý vị biết lý do tại sao quý vị bị trục xuất, và quý vị có những quyền gì, cũng như chương trình hỗ trợ nếu họ cố trục xuất quý vị.

Quý vị có thể thưa chủ nhà ra tòa nếu họ không tuân thủ lệnh cấm hoặc họ vi phạm điều gì trong bất kỳ thủ tục trục xuất nào.

Để biết thêm thông tin về lệnh tạm cấm trục xuất, vui lòng xem bản câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.