Mga Madalas na Katanungan

​​English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​​

Ang lehislatura ng Estado ng California ay nagpatibay, at nilagdaan ng Gobernador, ang Assembly Bill Num. 832, na nagkabisa noong Hunyo 28, 2021, na nagbibigay sa buong estado ng mga proteksiyon sa pagpapaalis at sa foreclosure para sa mga nangungupahan ng tirahan at property owner na naghihirap dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan dahil sa COVID-19. Ang mga proteksiyon sa pagpapaalis ay pinalawig ngayon hanggang Setyembre 30, 2021. Pinalitan ng batas ng estado ang lokal na lehislatura, kabilang ang ordinansa ng County, sa pagbibigay ng mga proteksiyon sa mga nangungupahan ng tirahan na humaharap sa mga pagpapaalis. Ang karagdagang impormasyon kung paano makakatanggap ang mga nangungupahan ng tirahan ng mga proteksiyon ng batas ng estado ay matatagpuan dito:  https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html ​. ​

Ang mga residente ng Santa Clara County na may low-income na pinansyal na naapektuhan ng pandemyang COVID-19 ay makakatanggap ng tulong sa pagbayad ng renta dito: https://osh.sccgov.org/need-assistance/rental-assistance.

Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagpalabas din ng kautusan ng ahensiya na pansamantalang nagpapahinto ng mga pagpapaalis sa tirahan sa mga county na mayroong mataas na antas ng pagkakahawa sa komunidad. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga proteksiyong pederal para sa mga nangungupahan ng tirahan ay matatagpuan dito: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html.​​ Noong Agosto 26, 2021, pinawalang bisa ng Korte Suprema ng US ang moratoryo ng pagpapaalis ng CDC, gayunpaman, ang  moratoryo ng pagpapaalis sa buong estado ng California para sa nangungupahan ng tirahan sa ilalim ng batas ng estado ay nananatiling may bisa hanggang Setyembre 30, 2021.

Para sa mga nangungupahan na maliliit na negosyo na kwalipikado para sa proteksyon sa ilalim ng ordinansa ng County, ang moratoryo ng pagpapaalis ng County ay wala nang bisa noong Agosto 19, 2021. Ang mga protektadong nangungupahang maliit na negosyo ay mayroon nang hanggang 6 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng nakaraan na upa, at hanggang sa 12 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang nakaraan na upa.

Ang sumusunod ay isang listahan ng Mga Madalas na Katanungan upang mas mahusay na ipaalam sa mga nangungupahan, landlord, at mga maliliit na negosyo tungkol sa moratoryo ng pagpapaalis

  Noong Agosto 31, 2020, nilagdaan ni Gobernador Newsom ang Assemby Bill Num. 3088 na maging batas, na nagkabisa kaagad. Sa ilalim ng batas ng estado na ito, ang mga nangungupahan ng tirahan na naghirap mula sa "pinansyal na pagkabalisa na may kaugnayan sa COVID-19" ay protektado mula sa pagpapaalis sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Noong Pebrero 1, 2021, nagkabisa ang Senate Bill No. 91, na nagpalawig ng marami sa mga proteksyong ito hanggang Hunyo 30, 2021. Noong Hunyo 28, 2021, nagkabisa ang Assembly Bill No. 832, na lalong nagpalawig ng marami sa mga proteksyong ito hanggang Setyembre 30, 2021. Ang karagdagang impormasyon tungkol kung paano pinoprotektahan ng batas ng estado ang mga nangungupahan ng tirahan na naghihirap dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan dahil sa COVID-19 at kung paano makatanggap ng mga proteksyon ng batas ng estado ay matatagpuan dito: https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html.

  Ang moratoryo ng pagpapaalis ng County na nagprotekta sa mga nangungupahan na maliliit na negosyo ay wala nang bisa noong Agosto 19, 2021. Ang mga nangungupahan na maliit na negosyo na kwalipikado para sa proteksyon sa ilalim ng ordinansa ng County ay mayroong hanggang sa 6 na buwan pagkatapos wala nang bisa o matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng lagpas na sa oras ng pagbayad na upa (past-due rent), at hanggang sa 12 buwan pagkatapos wala nang bisa o matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa oras ng pagbayad na upa.

   

   

  Noong Marso 23, 2021, pinagtibay ng Lupon ng mga Superbisor ng County ang Ordinance No. NS-9.299, na pinalawig ang moratoryo ng pagpapaalis ng County upang protektahan ang mga nangungupahan na maliliit na negosyo hanggang sa mas maaga: (a) ng petsa na mawalan nang bisa ang Executive Order N- 28-20 ni Gobernador Newsom o magkatulad na executive order (na kasalukuyan ay Setyembre 30, 2021), o (b) Agosto 18, 2021. Nangangahulugan ito na ang moratoryo ng pagpapaalis ng County upang protektahan ang mga nangungupahan na maliliit na negosyo ay pinalawig hanggang Agosto 18, 2021.​

  Noong Agosto 25, 2020, ang Lupon ng Mga Superbisor ng County ay nagpatibay ng Ordinance No. NS-9.292, na nagpalawig ng ordinansa ng County hanggang Nobyembre 30, 2020 at nilinaw ang umiiral na batas na ang anumang pagwawaksi sa mga karapatan ng nangungupahan sa ilalim ng ordinansa ay walang bisa. Ang batas ng estado na pinagtibay noong Agosto 31, 2020 ay naglagay ng mga tiyak na limitasyon sa mga lokal na ordinansa. Ang mga proteksyon ng nangungupahan ng tirahan ng moratoryo ng pagpapaalis ng County ay itinuturing na natapos noong Agosto 31, 2020 at papalitan ng mga proteksyon ng batas ng estado.

  ​Oo, ang mga nangungupahan na maliit na negosyo ay obligado pa ring magbayad ng upa. Gayunpaman, kung ang isang nangungupahan na maliit na negosyo ay nagdusa ng malaking pagkawala ng kita at/o isang malaking medikal na gastusin na binayaran ng sariling pera bilang direktang resulta ng pandemyang COVID-19, magagawa nilang i-antala ang pagbayad ng upa at sila ay protektado mula sa pagpapalayas dahil hindi sila maaaring magbayad ng upa sa tamang oras habang ang pansamantalang moratoryo ng pagpapalayas ay may bisa. Kung ang isang nangungupahan ay hindi maaaring makabayad ng upa bilang isang direktang resulta ng pandemya ng COVID-19, dapat silang magbigay-alam sa kanilang landlord sa pamamagitan ng pagsulat sa lalong madaling panahon, at suportahan ang kanilang kahilingan gamit ang mapapatunayan na paraan (kabilang ang dokumentasyon/papeles), siguraduhing magtago nang isang kopya at patunay ng paghahatid nito kung maaari.

  Ang mga landlord ay maaari pa ring magkolekta ng upa na naaayon sa kanilang mga kasunduan sa pag-upa. Ngunit ang mga landlord ay hindi maaaring magpalayas sa nangungupahan na maliit na negosyo para sa hindi pagbayad ng upa kung ang nangungupahan na maliit na negosyo ay nagdusa ng malaking pagkawala ng kita at/o isang malaking medikal na gastusin na binayaran nang sariling pera dahil sa pandemyang COVID-19 ng 2020.

  Ang pansamantalang pagbabawal ng pagpapalayas para sa mga protektadong nangungupahan na maliit na negosyo ay tatagal hanggang Agosto 18, 2021. 

  ​Ang ibig sabihin ng "malaking pagkawala ng kita" o ng "malaking medikal na gastusin na binayaran nang sariling pera" ay nakadepende sa inyong partikular na sitwasyon. Sa kabuuan, ang pagbawas sa oras ng pagpapatakbo, pagsara ng inyong lugar ng negosyo, isang malaking pagbaba ng kita sa negosyo, ang pangangailangan na makaligtaan ang pagtrabaho upang alagaan ang isang anak na may edad na katulad ng mga nasa paaralan o isang miyembro ng pamilya na nahawaan ng 2020 COVID-19 na nagreresulta sa isang malaking pagkawala ng kita, o iba pang katulad na sanhi ng pagbawas ng kita ay mga halimbawa ng malaking pagkawala ng kita kapag ito ay dahil sa 2020 COVID-19 na pandemya o nauugnay na patnubay o mga kautusan mula sa lokal, Estado, o pederal na gobyerno.

  Ang isang "malaking medikal na gastusin na binayaran ng sariling pera " ay isang gastos na medikal para sa inyong sarili o isang malapit na miyembro ng pamilya dahil sa 2020 COVID-19 na pandemya.

  Ang mga nangungupahan na maliit na negosyo na naniniwala na nagdusa sila ng malaking pagkawala ng kita o isang malaking medikal na gastusin na binayaran ng sariling pera dahil sa 2020 COVID-19 na pandemya ay dapat magbigay ng dokumentasyon sa kanilang landlord, tulad ng, ngunit hindi limitado sa:

  • Mga bank statement;
  • Mga sulat o mga paunawa na mula sa paaralan na pinapasukan ng kanilang dependyenteng anak na nagsarado ito dahil sa 2020 COVID-19 na pandemya at nagdulot ng malaking pagkawala ng kita (dahil sa, halimbawa, ang isang magulang ay kailangang tumigil sa trabaho upang alagaan ang isang anak o mga anak);
  • Mga medikal na bill

  Maaari din kayong magbigay nang iba pang dokumentasyon na nagpapakita ng isang malaking pagkawala ng kita o isang malaking medikal na gastusin na binayaran ng sariling niyong pera dahil sa 2020 COVID-19 na pandemya.

  Ang mga protektadong nangungupahan na maliit na negosyo ay magkakaroon ng hanggang sa 6 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na upa (past-due rent) na ipinagpaliban sa panahon ng moratoryo at 12 buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na upa na ipinagpaliban sa panahon ng moratoryo. Ang isang landlord ay hindi maaaring sumingil ng isang late fee para sa upa na dapat nang nabayaran dati (due) habang sa panahon ng moratoryo ng pagpapalayas hangga’t mabayaran ang upa ayon sa timeline na ito.

  ​Ang mga nangungupahan na pangkomersyo ay itinuturing na isang maliit na negosyo kung natutugunan nila ang mga pamantayan ng laki para sa isang maliit na negosyo sa ilalim ng talahanayan ng pamantayan ng laki ng industriya ng U.S. Small Business Administration, na nakasulat sa Kodigo ng Pederal na Regulasyon sa 13 C.F.R. seksyong 121.201. Ang Kodigo ng Pederal na Regulasyon ay makukuha sa Internet sa https://www.ecfr.gov/.

  Oo, ang mga non-profit na entitad na nakakatugon sa lahat ng iba pang mga kinakailangan sa ilalim ng Ordinansa ay kasama sa ilalim ng mga kahulugan ng "Nangungupahan" at "Komersyal na Real Property"

  Oo, ang pansamantalang pagbabawal ng pagpapalayas ay nalalapat sa buong county sa parehong isinamang mga lungsod at di-isinamang mga lugar sa loob ng mga hangganan ng heograpiya ng County. Gayunpaman, kung ang isang Lungsod ay nagpatibay ng kanilang regulasyon sa pagbawal ng pagpapalayas, ang regulasyon ng Lungsod ang nalalapat sa loob ng Lungsod, maliban kung mas malakas ang mga proteksiyon na binibigay ng Ordinansa ng County sa mga nangungupahan na maliit na negosyo, kung gayon ang mga mas malakas na proteksiyon ng Ordinansa ng County ang nalalapat.

  Sa ilalim ng pansamantalang moratoryo, dapat sabihin ng mga landlord sa mga nangungupahan na maliit na negosyo ang dahilan ng pagwawakas ng pag-upa. Para sa nangungupahan na maliit na negosyo na kwalipikado sa proteksiyon sa ilalim ng Ordinansa, kung sinusubukan ng isang landlord na wakasan ang inyong pag-upa na hindi sumusunod sa mga tinakda ng pansamantalang moratoryo, ang paunawa ng pagwawakas ng pag-upa ay walang bisa. Kung nakatanggap ang mga nangungupahan ng mga papeles ng pagpapalayas, maaari nilang gamitin ang kabiguan ng landlord na sumunod sa pansamantalang moratoryo bilang isang pagtatanggol sa demandang pagpapalayas ng landlord. Kung makatanggap ang isang nangungupahan ng mga papeles ng demanda, dapat agad silang humingi ng tulong ligal upang tumugon sa demanda. Bilang karagdagan, kung sinusubukan ng isang landlord na wakasan ang inyong pag-upa na hindi sumunod sa mga itinakda ng pansamantalang moratoryo, maaaring idemanda ng isang nangungupahan ang kanilang landlord sa Kataas-taasang Hukuman para sa paglabag sa Ordinansa. Ang mga multa at parusang sibil, pinsala sa pera at injunctive relief ay maaaring ipataw sa mga landlord na naghahangad na gumanti o tumanggi sa mga nangungupahan na maliit na negosyo ng kanilang mga karapatan at proteksiyon sa ilalim ng ordinansa.

  Bago magsimula ng anumang plano sa pagbayad ng isang nangungupahan na maliit na negosyo na protektado ng Ordinansang ito, dapat munang ipaalam ng landlord sa nangungupahan ang kanilang mga karapatan sa pagbayad sa ilalim ng Ordinansa (ibig sabihin, ang nangungupahan ay mayroon hanggang sa 6 na buwan pagkatapos matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na upa (past-due rent) at 12 buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na upa.

  Ang anumang paunawa upang wakasan ang pag-upa na inihain sa isang nangungupahan na maliit na negosyo na protektado ng Ordinansa sa panahon ng pansamantalang moratoryo ay dapat may kasama na dahilan para sa pagwawakas, isang paunawa sa mga karapatan ng nangungupahan sa ilalim ng ordinansang ito, at isang paunawa ng mga programang pang-emergency na tulong sa pag-upa. Ang isang form ng kinakailangang paunawa na ito sa isang nangungupahan ay maaaring makukuha dito.

  Hindi. Kung ang mga nangungupahan na maliit na negosyo ay boluntaryong nagwakas nang kanilang mga pag-upa sa oras na may bisa pa ang ordinansa ng moratoryo ng pagpapalayas, ang mga itinakda na pagbayad at mga proteksiyon ng county ay hindi nalalapat sa kanila pagkatapos na matapos ang kanilang mga pag-upa.​

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.